Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile”Sağlık Eğitim Fakültesi” olarak kurulmuş, fakültenin ismi 27.09.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “Sağlık Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. Fakültenin temel amacı; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinde etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Sağlık Bilimleri Fakültesinde; öğrenci alımı durdurulan Sağlık Eğitim Fakültesi, Cebeci Sağlık Yüksek Okulu ile Ev Ekonomisi Yüksek Okulunda yer alan bazı bölümlerin isimleri değiştirilerek, bazı bölümler ise aynı isimle aktarılarak bölümler oluşturulmuş, aynı zamanda yeni bölümlerde eklenmiştir. Yaşadığımız çağda insan sağlığına yönelik araştırmalar ve sağlanan hizmetlerle, yalnızca hastalıkların tedavi edilmesi değil, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilirliği de ön görülmektedir. Bu durum hem bilimsel çalışmalar hem de sunulan hizmet açısından sağlık bilimleri içinde yer alan meslek gruplarının çok disiplinli faaliyetlerini gerektirmektedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi bu yaklaşımı gerek yapılanması gerekse eğitim-öğretim programları ile benimsemekte ve uygulamaktadır. Uluslar arası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü olan Sağlık Bilimleri Fakültesi;

  • Beslenme ve Diyetetik,
  • Çocuk Gelişimi,
  • Ebelik,
  • Hemşirelik
  • Odyoloji,
  • Ortez-Protez,
  • Sağlık Yönetimi,
  • Sosyal Hizmet olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır.

Bölümlerimizin katılımı ve 10. Yıl Özel Logosu ile 2016 yılında fakültemizin onuncu yılı kutlanmıştır.

 
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştırılması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Bu insan gücünü hak kazanan kişilere “Diyetisyen” unvanı verilmektedir.

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
Çocuk Gelişimi Bölümü’ nün amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen,  tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan “Çocuk Gelişimcisi” yetiştirmektir.

EBELİK BÖLÜMÜ
Ebelik Bölümü; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yeni doğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetrik alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen “Ebeler” yetiştirmektir.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Hemşirelik programının amacı, insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Ankara Üniversitesi’nde Hemşirelikte lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Hemşirelik Lisans Programından mezun olanlara “Hemşire” unvanı verilmektedir.

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
Odyoloji Bölümü’ne fakültemize henüz lisans öğrenci alımı başlamamış, çok yakın bir süreçte başlatılacaktır. Odyoloji Programının amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, işitme ve denge ile ilgili problemlerin en güncel ve doğru yaklaşımlarla ele alabilen “odyologlar” yetiştirmektir. Hem sağlık hizmetinde hem de akademik alanda çalışmaları hedeflenmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Dersler; teorik ve pratik olarak yürütülecektir. Öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik alan çalışması ve kurum stajları yapmak, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları bulunmaktadır. Odyoloji Lisans Programı öğrencileri “Odyolog” unvanı ile mezun olacaklardır.

ORTEZ-PROTEZ BÖLÜMÜ
2018 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez-Protez bölümü olarak kuruldu. Programdan mezun olan Prostetist Ortetist; bireyin fiziksel özürünü değerlendirebilen, bireye özel protez ve ortezi tasarlayan ve ölçü alarak üreten, protez ve ortezin bağlantı parçalarını belirleyerek bağlantılarını ve ayarlarını yapan bunu bireye uygulayan ve karşılaşılan prostetik ve ortetik sorunları protez ve ortez bilgi becerisini fonksiyonel anatomi, mekanik-biyomekanik, malzeme, elekroteknoloji bilgileri ile harmanlayarak çözen meslek profesyonelleridir.
 
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Programdan mezun olacak öğrenciler, “Sağlık Yöneticisi” unvanını almaktadır.

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bilimsel içerikli bir oryantasyonudur. Bu bağlamda, toplumun vicdanı olarak yoksunluk ve sorunlar yaşayan birey, aile ve toplumun yaşamdaki işlevselliklerini geliştirmeye ve refahını arttırmaya çalışır. Sosyal Hizmet Mesleğinin amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışmak, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak ve yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktır.