ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEDEFLERİ

2015-2017

Eğitim Hedefleri

 • Fakültenin tüm bölüm lisans müfredat programlarının gözden geçirilerek, Avrupa, Amerika ve ilgili çekirdek müfredata uyumlandırılması,
 • Klinik uygulamalarda öğretim üye/öğretim elemanı/rehber başına düşen öğrenci sayısının 10’u geçmemesinin sağlanması,
 • Laboratuar çalışmalarında öğretim üye/öğretim elemanı/rehber başına düşen öğrenci sayısının 15’i geçmemesinin sağlanması,
 • Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının %30 azaltılmasının sağlanması,
 • Laboratuarlarda kullanılan teknolojik alt yapının en az %50’sinin güncellenerek iyileştirilmesi.

Araştırma Hedefleri

 • Öğretim üyesi/görevlisi başına Atıf indeksi (SSCI, SCI, SCI-exp, AHCI)’nde üç yılda en az bir yayın yapılmasının sağlanması,
 • Öğretim üyesi/görevlisi başına uluslararası alan indeksinde iki yılda bir yayın yapılmasının sağlanması,
 • Öğretim üyesi/görevlisi başına her yıl Ankara Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler tarafından yayımlanan bilimsel hakemli dergiler, TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanında taranan bilimsel hakemli dergiler ve Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen bilimsel hakemli dergilerde bir yayın yapılmasının sağlanması,
 • Fakülte öğretim üye/görevlilerinin üçte birinin üç yılda en az bir “Uluslararası yayınevleri tarafından yabancı dilde yayımlanmış, özgün ve Ankara Üniversitesi adresinin bulunduğu kitaplarda “bölüm yazarlığı” veya “kitap editörlüğü” yapmasının sağlanması,
 • Öğretim üyesi/görevlisi başına her yıl atıf indeksinde/uluslararası atıf indeksinde yayınlanan dergilerden yılda bir atıf almasının sağlanması,
 • Her öğretim elemanın çalışma alanıyla doğrudan ilgili uluslararası alanda bilinen, sürekliliği olan, bildirileri hakem incelemesinden geçen, geniş katılımlı Dünya ve Avrupa kongrelerinde iki yılda bir “sözlü” bildiri sunmansın sağlanması,
 • Her öğretim üyesi/görevlisinin üç yılda en az bir kez projelerde (Tübitak, BAP, Avrupa Birliği vd.) yardımcı araştırmacı ya da yürütücü olarak yer almasının sağlanması,
 • Her bölümün en az üç yılda bir ulusal ya da uluslararası kongre/sempozyum/çalıştay vb. düzenlemesinin sağlanması.

Öğrenci Hedefleri

 • Tübitak, BAP, Avrupa Birliği vb. projelerde öğrenci çalıştırılmasının gözetilmesinin sağlanması,
 • Her bölümden başarılı öğrencilerin uluslararası kongre, proje toplantıları, teknik gezi, vb. faaliyetlere akademik personel ile birlikte katılımının sağlanması,
 • Öğrenci topluluklarının aktif olarak üretimde bulunmalarının özendirilmesi yolu ile her yıl en az iki etkinlik yapmalarının sağlanması,
 • Öğrencilerin sektörle ilişkilerinin sağlanabilmesi için meslek örgütleri ile her yıl en az iki kere buluşturulmalarının sağlanması,
 • Süreç ve çıktıya dayalı mezun izleme göstergeleri oluşturularak üç yıl için bu göstergelerin izlenmesi ve her yıl için göreceli olarak iyileştirilmesi,
 • Bölümlerin öğrenci alımı başarı dilimlerinin %10 yukarı çekilmesi, her yıl göreceli olarak iyileştirilmesi
 • Her yıl çeşitli alanlarda düzenli veya münferit olarak spor müsabakalarının düzenlenmesinin sağlanması.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Hedefleri:

 • Öğrencilerin incinebilir gruplar üzerinde çalışabilecekleri, sosyal sorumluluk etkinliği yapmalarının sağlanması,
 • Her bölümün her yıl en az bir sosyal sorumluluk projesi yapmasının sağlanması,
 • Belediyeler, sivil toplum kuruluşları vb. ile her eğitim öğretim döneminde on beş günde bir ortak etkinlik düzenlenmesinin ve bu faaliyetlerin farklı kitle iletişim araçlarında duyurularak yer almasının sağlanması yolu ile fakültenin ürettiği bilginin topluma yayılmasının sağlanması,
 • Öğretim üyelerinin radyo ve televizyon programlarına katılımı ile fakültenin ürettiği bilginin topluma yayılmasının sağlanması,
 • Sağlık Bilimleri Müzesi’nin hayata geçirilmesi, toplum tarafından da ziyaret edilmesinin sağlanması.

Uluslararasılaşma Hedefleri:

 • Uluslararası değişim programlarıyla gelen ve giden öğrenci sayısının üç yılda %100 artırılmasının sağlanması,
 • Uluslararası değişim programlarıyla gelen ve giden öğretim elemanı sayısının üç yılda %75 arttırılmasının sağlanması,
 • Uluslararası değişim programları için anlaşma yapılan kurum sayısının %100 arttırılmasının sağlanması,
 • Uluslararası değişim programı dışında kalan ülkeler ile proje ve ortaklıkları üretebilmek için iyi niyet mektubu ve protokollerin imzalanmasının gerçekleştirilmesi,
 • Her bölümde bir dönemde 30 AKTS’lik olabilecek şekilde ders modüllerinin hazırlanabilmesi için çalışmaların başlatılarak üç yıl içinde tamamlanması,
 • Üç yılda öğretim elemanlarının en az üçte birinin alanı ile ilgili eğitim araştırma etkinlikleri kapsamında bir defada en az üç ay süreyle yurt dışı bir merkezde çalışma deneyimine sahip olmasının desteklenmesi,
 • Her bölüm için uluslararası kuruluşlara (akreditasyon örgütü veya uluslararası mesleki örgütler) en az bir kurumsal üyelik yapılması.

Aidiyet Hedefleri:

 • Öğretim üyeleri (emekli ya da çalışan, yönetici) ile öğrencileri çeşitli sosyal etkinliklerde (kültürel gezi, teknik gezi, sosyal içerikli toplantı vb.) bir araya getirilmesinin sağlanması,
 • Öğrenciler için “mezun takip programı” oluşturulması, çalışma ve iş ortamlarına ilişkin memnuniyetlerinin izlenmesinin sağlanması,
 • Her yıl akademik ve idari personelin aileleri ile birlikte katılabilecekleri kurum içi iletişimi artırmaya yönelik etkinlikler (ortak toplantı, sergi, konferans, gezi, doğum günleri, spor yarışmaları, vb. düzenlenmesi.

30.03.2015

F